Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11

Giá gốc: 25.000₫

Giá khuyến mại 22.000₫

Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT11

Cảm biến độ ẩm và nhiệt độ DHT11 sử dụng giao tiếp 1 wire. TÍch hợp bộ xử lý tín hiệu tích cảm biến bên trong giúp bạn giao tiếp và lấy dữ liệu cảm biến 1 cách dễ dàng mà không cần sử dụng thuật toán nào.
Thông tin kỹ thuật:

  • Nguồn: 3 ­> 5 VDC.
  • Đo tốt ở nhiệt độ 0 to 50°C sai số ±2°C.
  • Đo tốt ở độ ẩm 2080%RH với sai số 5%.
  • Thời gian lấy mẫu 1s/1 lần
  • Dòng sử dụng: 2.5mA max

Cách lập trình sử dụng Ardruino Uno:

Sau đây shop sẽ hưỡng dẫn các bạn chi tiết các kết nối với cảm biến và lập trình đọc dữ liệu cảm biến sử dụng KIT Ardruino Uno:

1. Cách kết nối với KIT Ardruino Uno:

2. Tải thư viện DHT11 tại đây  

3. Add thư viện vào phần mềm Ardruino

4. Code lập trình:

#include "DHT.h"
#define DHTPIN 3    
#define DHTTYPE DHT11 

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("DHT11 test!");
  dht.begin();
}

void loop() {
  delay(2000);
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();
  float f = dht.readTemperature(true);

  if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)) {
    Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
    return;
  }

  Serial.print("Humidity: ");
  Serial.print(h);
  Serial.print(" %\t");
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.print(t);
  Serial.print(" *C ");
  Serial.print(f);
  Serial.print(" *F\t");
  Serial.print("Heat index: ");
  Serial.print(hic);
  Serial.print(" *C ");
  Serial.print(hif);
  Serial.println(" *F");
}

Chúc các bạn thành công.

 

 

Vật Tư Giá Sỉ - Tổng Kho Solar